مکمل

اطلاعات یک جایگزین برای مراقبت های پزشکی توسط پزشک مجاز نیست. شما می توانید توصیه پزشک جایگزین و / و یا یک داروساز در هر صورت. بیشتر, محتویات این وب سایت قادر به به طور مستقل بیماری را تشخیص دهند و یا برای شروع درمان نیست . نه اطلاعات و یا اطلاعات ارائه شده باید به عنوان یک دعوت نامه به درمان و یا غیر خاص درک – درمان یک بیماری ممکن . تشخیص و یا درمان یک بیماری و یا بیماری های دیگر می توان تنها با مشاوره یک دکتر انجام . اطلاعات و اطلاعات از دیگر اعضای هرگز نباید به عنوان یک تماس برای خود درمانی و خود درک شود- تشخیص یک بیماری یا بیماری های دیگر برای بقیه .