کمک های مالی

ما در بر کمک های مالی زیر رو

سال 2016

Ammount داده شده برای استفاده های خاص برای حمایت از پروژه های ما ضامن
5,00 € کمک مالی برای فروشگاه تجارت در بوسنی & هرزگوین رنه Schäpers / آلمان